Καθαρή Αιγιάλεια

Εργασίες Καθαρισμού

Οι εργασίες καθαρισμού συνεχίζονται με αμείωτο Ρυθμό.

Αιγείρα – Ακράτα .